Grafik
Til forsiden
Om Trends
Nyheder
Møder
Partnere
Publikationer

Hvad handler TReNDS så om?

I de seneste år er der kommet øget fokus på en målrettet regulering af nitrat, hvor indsatsen koncentreres til områder, hvor den har størst effekt. Dette er nyskabende og kan potentielt få stor samfundsøkonomisk betydning. For at opnå størst gevinst er der imidlertid behov for kendskab til variationen i den naturlige nitratomsætning på lille skala. Denne eksisterer ikke pt. på grund af videnshuller specielt med hensyn til betydningen af markdræn og lavbundsarealer, samt undergrundens geokemiske forhold. I TReNDS projektet vil vi udvikle og afprøve nye metoder og redskaber til at undersøge transporten og omsætningen af nitrat i dræn og lavbundsområder. En nyudviklet sonde skal desuden give målinger, der viser hvor der sker nitratomsætning i undergrunden. Den viden vi opnår på lille skala skal derefter udnyttes i vores modeller, som beskriver transport og omsætning af nitrat på større skala. Endelig vil TReNDS undersøge, hvordan lokale data og lokal viden bedst muligt kan udnyttes i forvaltningen af nitrat.

Hovedresultaterne fra TReNDS projektet forventes at blive:

  • Ny viden om og metodik for kortlægning af drænrør i marker, hvilket potentielt kan åbne markedsmuligheder for de medvirkende private firmaer 
  • Ny viden om dynamikken i drænenes vandføring og betydningen heraf for nitrattransport til overfladevandssystemer
  • Ny viden om omkostningseffektive højtopløselige sensorbaserede metodikker til kortlægningen af strømningsmønstre i lavbundsområder 
  • Ny viden om strømning og nitratomsætning i lavbundområder, herunder også betydning af drænrør i disse områder, samt lavbundsområders samlede betydning for nitratomsætning på oplandsskala 
  • Et nyt instrument, der kommercielt kan anvendes til måling af dybden til redoxgrænsen
  • En ny metodik for udarbejdelse af et landsdækkende kort over dybden til redoxgrænsen med information om usikkerheder relateret til forskellige hydrogeologiske forhold
  • Et nyt modelleringskoncept for nitrattransport og -omsætning i grundvand der kan anvends både på national og oplandsskala , hvor modellens beskrivelse af dynamikken i dræn og lavbundsområder er forbedret og hvor der indgår information om usikkerhederne forbundet hermed
  • Nye principper for forvaltningen af nitrat baseret på lokale data og viden og aktiv involvering af interessenter
  • Tre phd´er, to postdocs og mindst 20 internationale peer-reviewed journal papers

TReNDS projektet består af 5 videnskabelige arbejdspakker som dækker forskellige dele af systemet og hvor ny viden og nye metoder er nødvendige. Læs mere om de individuelle arbejdspakker samt TReNDS projektets studieområder på den engelske del af hjemmesiden.
 


 

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 13 dec 2016 ALHA
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!